بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی بر محدودیت های تامین مالی و کارایی شرکت ها (مورد مطالعه: شرکت های بورس اوراق بهادار تهران)

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی بر محدودیت های تامین مالی و کارایی شرکت ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت بررسی موضوع حاضر، تعداد 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 5 سال در بازه زمانی 1392 الی 1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی (550 سال شرکت) مورد بررسی - قرار گرفت. نتایج آزمون معنی داری ضرایب بر اساس معادله های رگرسیون برازش شده نشان داد مالکیت خانوادگی بر محدودیت های تامین مالی شرکت ها، اثر مثبت و معنی داری دارد و از طرفی مالکیت خانوادگی با کارایی شرکت ها ارتباط منفی و معنی داری دارد.
نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2020884 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!