بررسی تاثیر نانوذرات نقره سنتزشده از عصاره جلبک دریایی Sargassum angustifolium بر فلور باکتریایی پوست ماهی کپور معمولی

پیام:
چکیده:
در این تحقیق به منظور بررسی خواص ضدباکتریایی نانوذرات نقره سنتزشده از عصاره جلبک دریایی سارگاسوم که به روش بیولوژیکی خارج سلولی تولید شد، بار باکتریایی مزوفیل، انتروباکتریاسه، باکتری های لاکتیک اسید و سرمادوست پوست ماهی کپور معمولی در مواجهه با سه غلظت از نانوذره مذکور شامل mg/L AgNP 11/0، mg/L AgNP 13/1 و mg/L AgNP 67/5 به مدت 14 روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانوذرات نقره بار باکتریایی مزوفیل و انتروباکتریاسه به طوری معنی داری در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت (05/0 p). کمترین شمارش باکتریایی نیز مربوط به انتروباکترها (01/0± 00/1log cfu/cm2) و در مواجهه با غلظت  mg/L AgNP13/1 بوده است. باکتری های لاکتیک اسید در تمام تیمارها و نیز در تیمار شاهد تا آخرین روز مواجهه هیچ گونه رشدی نداشتند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021263 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!