بررسی اثرات روانی و فیزیولوژیکی ناشی از مواجهه مزمن با صدا در یک صنعت خودرو سازی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
آلودگی صدا یکی از مهم ترین عوامل فیزیکی زیان آور در محیط های کاری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می شود که اثرات مشهودی بر کیفیت زندگی کارگران می گذارد. هدف این پژوهش بررسی اثرات روانی و فیزیولوژیکی ناشی از مواجهه مزمن با صدا است.
روش کار
این پژوهش مقطعی است که بر 250 نفر از کارگران صنعت خودرو سازی در سال 1397 به صورت تصادفی انجام شد. برای بررسی میزان پرخاشگری و آزردگی افراد در پژوهش از پرسشنامه باس و پری و آزردگی استفاده شد. همچنین فشار خون با استفاده از فشار سنج جیوه ای ALPK2 اندازه گیری شد. 
یافته ها
اختلاف معنی داری در میزان فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و آزردگی صوتی در گروه های با تراز فشار صوت کمتر و بیشتر از 85 دسی بل وجود دارد (0/001>P). نتایج رگرسیون چند متغیره به خوبی نشان می دهد که بین میزان آزردگی و تراز فشار صوتی با فشار خون کارگران ارتباط معنی داری وجود دارد(0/01>P). همچنین بین مولفه های پرخاشگری با تراز فشار صوت نیز همبستگی معنی داری مشاهده شد (0/01>P).
نتیجه گیری
مواجهه مزمن با صدا در محیط های کار با تغییرات روان شناختی‏ و فیزیولوژیک، مانند فشار خون و سطح پرخاشگری، افراد همراه است و اجرای برنامه های پیشگیرانه در کاهش بروز این اختلالات روانی و فیزیولوژیک موثر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021281 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.