آمادگی سازمانی و ایجاد سازمان های دانش محور در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی واحدهای پژوهشی تابعه وزارت جهادکشاورزی در سراسر کشور

پیام:
چکیده:
هدف
هدف از انجام این پژوهش سنجش آمادگی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی موسسات و مراکز پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای ایجاد سازمان دانش محور است. 
روش شناسی پژوهش
روش انجام این پژوهش پیمایش تحلیلی است. 112 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی موسسات و مراکز پژوهشی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جامعه پژوهش را شکل داده اند. با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته داده های موردنیاز پژوهش گردآوری شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری و برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است.  
یافته ها
یافته های این پژوهش نشان داد که میانگین مولفه های آمادگی سازمانی در جامعه پژوهش 73 درصد و در وضعیت مطلوبی قرار دارد. در بین مولفه های شش گانه آمادگی سازمانی، مولفه «آمادگی فرهنگی» با فراوانی 77 (86/24 درصد) بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که میزان دانش محور بودن کتابخانه های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 67/7 درصد است.  
نتیجه گیری
با توجه به نتایج برگرفته از این پژوهش، در جامعه موردبررسی، بین مولفه های سنجش آمادگی سازمانی و مولفه های سازمان دانش محور رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است.   کلیدوا‍ژه ها: آمادگی سازمانی، سازمان دانش محور، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، مدیریت دانش
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021338 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!