تحلیل انتقادی سیستم ارزشیابی استاد توسط دانشجویان (مروری نظامند)

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر نگاهی نقادانه به سیستم ارزشیابی استاد توسط دانشجویان در دانشگاه ها با بررسی انتقادات به آن در پژوهش های داخلی است. نظام آموزش عالی ایران در دهه های اخیر با چالش های جدی مربوط به کیفیت آموزش مواجه شده است که ارزشیابی از استاد نیز در صورتی که به شکل صحیح انجام پذیرد هم باعث بهبود کیفیت آموزش دانشگاه ها و هم بازخورد مناسب را برای تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی، تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های راهبردی در اختیار مسوولان قرار می دهد. لذا این مطالعه به روش مروری نظامند تدوین شده است که در آن کتب و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش در پایگاه های اطلاعاتی: Magiran، SID، Google، Scholar، Ensani، sciencedirect با کلیدواژه های؛ ارزشیابی، استاد، دانشجو، کیفیت آموزش Evaluation, professor, student, education qualityدر بازه زمانی (1370-1396؛ 1993-2018) با تاکید بر منابع فارسی جستجو و گردآوری شدند. نتایج حاصل از مطالعات پژوهش ها بیانگر این امر است که سیستم فعلی ارزشیابی اساتید توسط دانشجو اگر چه ایرادات فراوانی دارد اما در حال حاضر در بسیاری از کشورها در حال اجراست لذا باید اصلاحاتی در آن اعمال شود یا ارزشیابی از استاد به وسیله ترکیبی از منابع اطلاعاتی صورت پذیرد و در پایان بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات سیاستی برای بهبود فرایند ارزشیابی ذکر شده است.
نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021339 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!