شناسایی عوامل موفقیت یادگیری الکترونیکی مورد مطالعه : دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش شناسایی شناسایی عوامل موفقیت یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی انجام می گیرد جامعه آماری دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز به تعداد 342 نفر بودند، که حدود 160 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. دراین تحقیق 4 عامل موثر در اجرای یادگیری الکترونیکی شامل کیفیت خدمات و واحدها،کیفیت اطلاعات، تعامل درمحیط آنلاین و کیفیت سیستم و زیر ساخت ها توسط پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفت. روایایی پرسشنامه توسط متخصصین تایید و پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفا کرونباخ برابر 82/0 به دست آمد. اعتبار فرضیات تحقیق نیز از طریق آزمون t استیودنت و تاپسیس  مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون t استیودنت نشان داد هر چهار مولفه کیفیت خدمات و واحدها، کیفیت اطلاعات، تعامل درمحیط آنلاین و کیفیت سیستم و زیر ساخت ها  از عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی دانشجویان می باشند. و براساس نتایج حاصل از آزمون تاپسیس مهم ترین عامل کیفیت زیرساختها محسوب می شود. و متغیر تعامل در محیط آنلاین دارای کمترین اهمیت می باشد.
نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021344 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.