ارائه مدل ادراکی توانمندسازی روانشناختی با رویکرد مدیریت دانش در مدیران متوسطه دوره دوم شهر تهران

پیام:
چکیده:
مدیریت دانش و استقرار آن در مدارس از جانب مدیران موجب پویایی و ارتقای سطح کیفیت عملکرد آن ها می شود. از اینرو توانمندسازی روانشناختی مدیران مدارس برای این منظور ضروری است. برای تدوین مدل ادراکی توانمندسازی روانشناختی با رویکرد مدیریت دانش از روش تحقیق کیفی و کمی (آمیخته) استفاده بعمل آمده است. برای جمع آوری اطلاعات در دو بخش کیفی بصورت هدفمند و با صاحبنظران، خبرگان و اساتید فن رشته های مدیریت آموزشی مصاحبه صورت پذیرفته است و در بخش کمی با توزیع پرسشنامه بین مدیران دوره دوم متوسطه شهر تهران نظرخواهی انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد، مدل ادراکی توانمندسازی روانشناختی با رویکرد مدیریت دانش شامل ابعاد هشتگانه (یادگیری سازمانی، انگیزه سازمانی، مشارکت سازمانی، خودراهبری سازمانی، خلاقیت سازمانی، مهارتهای ارتباطی، حافظه سازمانی و مسولیت پذیری سازمانی) بوده است. برازش مدل مورد مطالعه مطلوب بوده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021349 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!