بررسی اثربخشی آموزش های بالندگی حرفه ای در عملکرد شغلی بر اساس الگوی CIPP

پیام:
چکیده:
آموزش مداوم و توسعه حرفه ای عملکرد نیروی انسانی را ارتقا و پویایی سازمان را در پی خواهد داشت. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش های بالندگی حرفه ای و عملکرد شغلی بر اساس الگوی سیپ انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه اعضای هیات علمی، مدیران و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان به تعداد 143 نفر در سال تحصیلی 97-96 بود. بدین منظور تعداد 103 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی - همبستگی است. آزمودنی ها به دو پرسش نامه ارزشیابی اثربخشی استافل بیم (2007) و عملکرد شغلی واتسون (1995) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی آزمون مدل های اندازه گیری انعکاسی (آلفا کرونباخ، روایی واگرا و همگرا، بار عاملی)، مدل های ساختاری (ضرایب معناداری z / t-values و معیار R Squares یا R2) با استفاده از نرم افزار Smart-PLS و SPSS 24 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد آموزش بالندگی حرفه ای در چهار مولفه ارزشیابی زمینه، درون داد، فرایند و برون داد با ضریب مسیر 065/58 و ضریب تعیین 83/0 بر عملکرد شغلی اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان اثربخش است. رابطه اثربخشی آموزش بالندگی با عملکرد شغلی با بار عاملی، میانگین واریانس استخراجی و روایی همگرا بالای (4/0)، ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بالای (7/0)، ضرایب معناداری z بالای (96/1)، با ضریب تعیین (R2) و نیکویی برازش (GoF) مناسب (605/0) مورد تایید قرار گرفت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021353 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.