پیش بینی خلاقیت دانش آموزان بر اساس ویژگی های شخصیتی و راهبردهای یادگیری

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش، پیش بینی خلاقیت دانش آموزان بر اساس راهبردهای یادگیری و ویژگی های شخصیتی بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر بجنورد به تعداد 536 نفر بود که 224 نفر طبق فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. داده ها توسط سه پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو کاستا و مک کری (1985)، راهبردهای یادگیری کرمی (1381) و خلاقیت صمدآقایی (1382)  جمع آوری شد که روایی آنها از نوع صوری و محتوایی بود و پایایی  از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (87/0)، (80/0) و (82/0) برآورد گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss21 استفاده شد. یافته ها نشان داد ویژگی های باز بودن، سازگاری و سبک هویت سردرگم اجتنابی به میزان 27 درصد قادر به پیش بینی خلاقیت بودند. مقدار ضرایب بتا برای راهبردهای یادگیری برابر با (0.40=β)، برای باز بودن نسبت به تجارب جدید برابر با  (0.32=β) و برای برون گرایی برابر با  (0.21=β) است که به صورت معنادار قادر به پیش بینی خلاقیت می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
102 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021355 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.