اثربخشی کاربرد رایانه در آموزش و موانع آن

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر باهدف تعیین کیفیت زمینه استفاده از رایانه، میزان اثربخشی وهمچنین  موانع استفاده ازآن در فرایندیاددهی یادگیری ازدیدگاه معلمان انجام شد.این مطالعه غیرآزمایشی ،ازنوع توصیفی بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهرتهران  منطقه 3 در سال تحصیلی 1391-1390 است حجم گروه نمونه 90 نفر بودکه باروش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته بامقیاس لیکرت و اعتبار 85/. استفاده گردید. همچنین داده ها با استفاده ازآزمونهای پارامتریک t تک گروهی، t مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه ،توکی و همبستگی پیرسون به وسیله  نرم افزار15 spssتحلیل شدند. نتایج نشان داد  که از نظر معلمان زمینه وبستر مناسبی جهت استفاده بهینه از رایانه در مدارس وجود ندارد، ولی در صورت مهیا شدن شرایط مطلوب،  میزان اثر بخشی آموزش با استفاده از رایانه در حد بالایی خواهد بود. معلمان موانع استفاده از رایانه را در حد بالایی گزارش نموده اند. بین نظر معلمان زن و مرد در مورد زمینه استفاده از رایانه، میزان اثربخشی رایانه  به عنوان واسطه آموزش و همچنین موانع موجود در استفاده از رایانه  به عنوان واسطه آموزش، تفاوت معنی داری  دیده نشد. معلمانی که سابقه تدریس بیشتر ی داشته اند موانع موجود در بکارگیری رایانه  را به عنوان رسانه آموزشی به طور معناداری بیشتر از معلمان با سوابق تدریس کمتر ارزیابی نموده اند. معلمانی که دارای مدرک دکتری هستند زمینه استفاده از رایانه  در مدارس را در سطح مطلوب تری ارزیابی نموده اند، همچنین ایشان میزان اثربخشی رایانه را به عنوان واسطه آموزش، نسبت به سایر معلمان در حد بالاتری ارزیابی نموده اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
114 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021356 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.