تدوین مدل اشتیاق تحصیلی برمبنای راهبردهای یادگیری و آگاهی فرا شناختی با میانجی گری باورهای انگیزشی

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل اشتیاق تحصیلی برمبنای راهبردهای یادگیری و آگاهی فرا شناختی با میانجیگری باورهای انگیزشی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه سه کرمانشاه بود. روش پژوهش، همبستگی(معادلات ساختاری) و جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان دختر ناحیه سه کرمانشاه بود. از بین دانش آموزان  375 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و روش نمونه گیری روش طبقه ای نسبتی بود.  ابزار پژوهش پرسشنامه اشتیاق تحصیلی (پنتریج و همکاران،1991)، پرسشنامه آگاهی فراشناختی (مختاری و ریچارد،2002)، پرسشنامه راهبردهای یادگیری (فلاول مایر- وین اشتاین ،1988) و پرسشنامه باورهای انگیزشی (پنتریچ و دی گروت،1990) بود. داده های به دست آمده، به روش رگرسیون چندگانه و الگویابی معادله ساختاری آزمون شد.
یافته ها
نتایج نشان داد راهبردهای یادگیری به صورت مستقیم قدرت پیش اشتیاق تحصیلی را دارند. اما آگاهی فراشناختی به صورت مستقیم قدرت پیش بینی اشتیاق تحصیلی را ندارند. همچنین  باورهای انگیزشی به طور سهمی نقش واسطه ای بین راهبردهای یادگیری و آگاهی فرا شناختی با اشتیاق تحصیلی را دارد. مدل مفهومی پژوهش با داده های گرد آوری شده برازش مناسبی دارد و در سطح5 0/0 معنادار و مورد تایید می باشد بنابراین محیط های آموزشی باید به دنبال پرورش سازه های مرتبط با اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان  باشد.   
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
125 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021357 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.