تحلیل حاشیه سود واحدهای عملیاتی در یک بیمارستان آموزشی منتخب

پیام:
چکیده:
مقدمه
تحلیل هزینه ها و درآمدها ابزار مهمی برای برنامه ریزی، کنترل، نظارت و ارزشیابی بیمارستان است که جهت کاهش هزینه های غیرعادی انجام می گیرند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل حاشیه سود واحدهای عملیاتی در یک بیمارستان آموزشی منتخب انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی در سال 1397 در یک بیمارستان آموزشی منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. اطلاعات هزینه ای از طریق چک لیست محقق ساخته جمع آوری شد. ابتدا هزینه های مستقیم به تفکیک مراکز هزینه محاسبه گردید و سپس با روش جذبی به واحدهای عملیاتی سرشکن شد. درآمد واحدهای عملیاتی با مطالعه تعداد 65817 پرونده بیماران سرپایی و بستری در مرکز در سال مورد مطالعه استخراج و نهایتا حاشیه سود عملیاتی واحدها مشخص گردید. محاسبات با نرم افزار Excel  نسخه 2017 انجام شد.
یافته ها
 هزینه های مستقیم 66 درصد و هزینه های غیرمستقیم 34 درصد کل هزینه های عملیاتی مرتبط با واحدهای عملیاتی را تشکیل دادند. جمع درآمد حاصل از ارائه خدمات در واحدهای مورد مطالعه 226 میلیارد ریال و هزینه کرد این واحدها 471 میلیارد ریال برآورد گردید. به غیر واحدهای فوق تخصصی زنان و کودکان و فوق تخصصی جراحی ترمیمی که دارای حاشیه سود عملیاتی به میزان 39 درصد و 36 درصد بودند، بقیه واحدها زیان عملیاتی چشمگیری داشتند.
بحث و نتیجه گیری
اصلاح فرآیندهای تامین لوازم مصرفی و خدمات مورد نیاز، توجه به مدیریت منابع انسانی و نیروی کار، افزایش کمی و کیفی خدمات ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
219 -232
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021508 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.