تاثیر لباس مصور شده بر ترس بدو پذیرش درکودکان 6-3 سال

پیام:
چکیده:
مقدمه
  بستری شدن در بیمارستان باعث ترس کودکان می شود و این امر می تواند عامل مهمی در به تاخیر انداختن بهبودی آنان باشد. لباس پرستاران مکمل ارتباط غیرکلامی است و نقش اساسی در ساختن محیط کم استرس را دارد. کودکان روپوش های زنانه رنگارنگ را به لباس های سنتی ترجیح می دهند، بنابراین با توجه به  این که ظاهر پرستاران در مراکز درمانی نقش مهمی در ایجاد حس اعتماد بیماران خصوصا کودکان دارد شایسته است که پرستاران رنگ و طرح لباس خود را به گونه ای انتخاب نمایند که موجب جلب اعتماد و توجه کودکان شود. این مطالعه با هدف، تعیین تاثیر لباس مصور شده بر ترس بدو پذیرش درکودکان 6-3 سال انجام گردید.
روش
این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو گروهه بود که بر روی 50 کودک 6-3 سال در بدو پذیرش در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام گردید. کودکان واجد شرایط به دو گروه مداخله و کنترل به صورت تخصیص تصادفی ساده صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش جمع آوری شد. در بخش اول فرم، مشخصات فردی به صورت مصاحبه و با استفاده از پرونده کودکان تکمیل شد و در بخش دوم جهت بررسی ترس از ابزار خودگزارشی ترس (Child Fear Scale)  استفاده گردید.
یافته ها
یافته ها نشان داد، میزان ترس در گروه کنترل بیشتر از  لباس بوده است و این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار بود (0/001 ≥ p).
نتیجه گیری
مطالعه نشان داد که مداخله با لباس مصور شده  باعث کاهش ترس در کودکان شده است بنابراین جهت کاهش ترس کودکان استفاده از لباس مصور شده در بخش اطفال توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021700 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.