مقایسه شایستگی حرکتی، اندازه های نموی و شاخص توده بدنی کودکان 4-6 سال در سه محیط مهدکودک، خانه و شیرخوارگاه

پیام:
چکیده:
مقدمه
کودکی، مهم ترین دوران شکوفایی انسان و اساسی ترین پایه برای تامین سلامت در دوره های زندگی از لحاظ جسمانی، روانی، اجتماعی و شناختی است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه شایستگی حرکتی، اندازه های نموی و شاخص توده بدنی کودکان 4-6 سال شهر تهران در سه محیط مهدکودک، خانه و شیرخوارگاه  انجام شد.
روش
روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش کودکان دختر و پسر 6-4ساله شهر تهران در سه محیط متفاوت بودند. 90 کودک (30 نفر در هر یک از محیط های مهد، خانه و شیرخوارگاه) بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه مشخصات فردی، فرم کوتاه آزمون تبحر حرکتی بروینینکز- ازرتسکی و اندازه گیری شاخص های نموی و شاخص توده بدنی جمع آوری شدند.
 یافته ها
بین تبحر حرکتی کودکان در محیط های متفاوت خانه، مهد، شیرخوارگاه (001/=P) تفاوت معنی دار است و کودکان مهد تبحرحرکتی بالاتری نسبت به کودکان خانه و شیرخوارگاه داشته اند. تاثیر محیط های متفاوت بر فاکتورهای نمو در متغیرهای قد، درصد چربی، پهنای شانه، پهنای لگن و محیط سر معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد کودکان مهد در مقایسه با کودکان محیط های خانه و شیرخوارگاه قد بلندتر و درصد چربی بیشتر، در حالی که کودکان ساکن خانه پهنای شانه، لگن خاصره و محیط سر بزرگتری نسبت به کودکان مهد و شیرخوارگاه داشتند. اما تفاوت ها در فاکتورهایی دیگر نمو مانند (وزن، قد نشسته، محیط های بازو و ساق پا) و شاخص توده بدن معنی دار نبود.  کودکان پرورش یافته در محیط خانه و مهد کودک در مقایسه با کودکان پرورش یافته در محیط شیرخوارگاه در این متغیرها دارای میانگین بالاتری بودند.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد نوع محیطی که کودک در آن پرورش می یابد بر تبحر حرکتی و برخی اندازه های نموی تاثیر دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021706 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!