نقش عنصر بصری خط در میزانسن های سینمایی (مطالعه موردی: فیلم های اصغر فرهادی)

پیام:
چکیده:

اگر با چشم تجزیه گر یک هنرمند به اطراف بنگریم، همه اجسام و عناصر را ترکیبی از خط، نقطه، سطح و حجم می بینیم. عناصری که در هنرهای تجسمی از آن ها به عنوان عناصر بصری نام برده میشود. خط یکی از مهمترین عناصری است که می توان آن را به وفور در اطراف مان مشاهده کرد. هر خط معنا و مفهوم مختص خود را در قاب تصویر یا همان افق دیدمان القا می کند. حال اگر این نگاه را به سوی سینما معطوف کنیم، هر قاب از یک فیلم می تواند پنجره ای باشد تا به وسیله خطوط، مفهومی را به مخاطب خود منتقل سازد.از اینرو در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی ، و با تجزیه عناصر تجسمیی ، به بررسی اهمیت و ارزش بیانی عنصر بصری خط در میزانسن فریم های سینمایی پرداخته می شود. در این زمینه به مطالعه موردی خط در فیلم های اصغر فرهادی(شهر زیبا، گذشته و جدایی نادر از سیمین) پرداخته می شود . هدف از این پژوهش آن است که؛ ضرورت اهمیت و به کار گیری ویژگی های هنرهای تجسمی را در سینما آشکار سازد. نتیجه حاصل از این تحقیق، دست یابی به این نکته است که عنصر تجسمی خط تا توسط چینش در هر فریم سینمایی به تنهایی میتواند تاثیر به سزایی در انتقال حس وحال و فضای حاکم بر فیلم داشته باشد. لذا استفاده از از انواع خطوط و ویژگی و خاصیت روانی و بصری آنها در انتقال حس مورد نظر کارگردان در قاب تصویر تاثیر بسیاری دارد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
انگلیسی
صفحات:
83 -94
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.