واکاوی شاخصه های تفکر بصری و کارکرد آن در فرایند تفکر طراحی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
چکیده در حرفه های مرتبط با مقوله طراحی به مثابه دیزاین همچون طراحی گرافیک، طراحی لباس، طراحی صنعتی و غیره، آشنایی و کسب مهارت بیان بصری و تفکر بصری از ضرورت ها و محورهای اصلی محسوب می شود؛ چرا که حوزه های مرتبط با طراحی از یک سو به دنبال کشف و یافتن راه حل متناسب و مفید برای مسئله مورد نظر فرآیند طراحی هستند و از سوی دیگر ارائه بصری و تجسم بخشیدن به ایده ها و راه حل های شکل گرفته از نیازهای اصلی آنها به حساب می آید. بنابراین کاوش در جهت تعیین شاخصه های تفکر بصری و شناسایی نقش و کارکرد این تفکر در فرآیند تفکر طراحی مسئله اصلی این پژوهش است. پژوهش حاضر با هدف شناخت فرآیند تفکر بصری و ویژگی های آن، همچنین تعیین مولفه های کاربردی آن بر روند تفکر طراحی از طریق مطالعات اسنادی و منابع مکتوب، به مرور ادبیات موضوع پرداخته و داده های مورد نیاز را جمع آوری نموده است و در راستای روش پژوهشی توصیفی-تحلیلی بر تحلیل محتوای داده های گردآوری شده تمرکز نموده است. در این پژوهش یافته های بدست آمده نشانگر این است که چهار ویژگی گفتگومندی، اکتشاف، مدیریت ایده های متعدد و تاملی بودن از شاخصه های اصلی تفکر بصری محسوب می شوند. از حیث کارکرد، تفکر بصری در تمام مراحل پنجگانه تفکر طراحی، ایفای نقش کرده و همچنین بیشترین حضور و عملکرد بارز را در مرحله اکتشاف در مسیر ایده پردازی و عینیت بخشیدن به ایده ها داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
155 تا 162
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021841 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!