تبیین الگوی عوامل اثرگذار بر جاری سازی راهبرد در سازمان ها

پیام:
چکیده:
اگرچه تدوین راهبرد برای پیشبرد اهداف یک سازمان ضروری است، اما مهم‌تر از آن وجود هماهنگی بین عناصر سازمان به‌منظور اجرای موفقیت آمیز راهبرد های مدون شده است. جاری سازی راهبرد در شریان‌های سازمان، فرآیندی است که طی آن ‌همه بخش‌های تشکیل‌ دهنده یک کل برای دستیابی به هدف مشترک ترکیب می‌شوند. این مهم، به‌ویژه در صنعت بیمه که زمینه گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را فراهم می سازد؛ از اهمیت بیشتری برخوردار است. مطالعه حاضر بر آن است تا به تبیین عوامل اثرگذار بر جاری‌سازی راهبرد در سازمان‌ها بپردازد. جامعه آماری مورد مطالعه، متشکل از مدیران و کارشناسان شرکت‌های بیمه ایران، آسیا و معلم در شهر شیراز است که حجم نمونه آن بر اساس فرمول کوکران 271 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ به محاسبه شد. در ادامه مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصله موید مثبت و معنادار بودن روابط بین متغیرهای پژوهش هستند. بنابراین می‌توان بیان داشت که روابط در نظر گرفته شده در مدل درست و منطقی بوده و مدل ارائه شده تائید می‌گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
177 -200
لینک کوتاه:
magiran.com/p2021875 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.