بررسی عوامل خطر مرتبط با عود و مرگ در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید در استان خراسان رضوی طی سال های 1393-1382

پیام:
چکیده:
زمینه
سرطان تیروئید یکی از شایع ترین سرطان های غدد درون ریز و از انواع نادر سرطان هاست. با وجود میزان مرگ ومیر کم، شیوع بیماری بالاست. عوامل متعددی در بروز عود و مرگ در سرطان تیروئید موثر هستند. 
هدف
هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر در عود بیماری و مرگ در بیماران مبتلاست.
مواد و روش ها
 در این مطالعه کوهورت گذشته نگر مقطعی، اطلاعات 631 نفر از بیماران مبتلا به سرطان تیروئید با پاتولوژی پاپیلری و فولیکولار و مراجعه کننده به بیمارستان های قائم، امام رضا (ع) و سینا در استان خراسان رضوی ارزیابی شدند و اثر عوامل بالینی و جمعیت شناختی بر بقای بیماران با استفاده از مدل های پارامتری و نیمه پارامتری با دو پیشامد مرگ و عود در این داده ها بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و R تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
 472 نفر (8/74 درصد) از بیماران زن بودند. انحراف معیار و میانگین سن تشخیص بیماری 15/7±39/74 سال بود. 17 نفر (2/7 درصد) فوت شدند و 140 بیمار (22/2 درصد) عود داشتند. در تحلیل چندمتغیره برای پیشامد عود، متغیرهای سن تشخیص و اندازه تومور در مدل نیمه پارامتری و متغیرهای سن تشخیص، اندازه تومور و متاستاز دوردست در مدل پارامتری در سطح 0/05 معنی دار شدند. در تحلیل چندمتغیره با پیشامد مرگ، متغیرهای سن تشخیص و وزن در مدل نیمه پارامتری و در مدل پارامتری متغیرهای سن تشخیص و جنسیت معنی دار شدند (0/05>P). 
نتیجه گیری
عوامل بالینی نظیر: جنسیت، سن تشخیص، اندازه تومور، وزن و متاستاز دوردست در عود بیماری و مرگ افراد موثر هستند. بنابراین در درمان افراد توجه به این عوامل لازم است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
128 -139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2022363 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!