شیوع درد نوروپاتیک و عوامل موثر بر کیفیت خواب زنان مبتلا به سرطان پستان پس از رادیوتراپی

پیام:
چکیده:
مقدمه
درد نوروپاتیک می تواند یکی از دلایل اصلی موثر بر کاهش کیفیت خواب باشد و کیفیت خواب پایین و نامطلوب بر عواملی همچون کیفیت زندگی و ادامه درمان تاثیرات نامطلوبی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی درد نوروپاتیک و تاثیر آن بر کیفیت خواب زنان مبتلا به سرطان پستان پس از رادیوتراپی انجام شد.
روش کار
این مطالعه توصیفی- همبستگی از اول فروردین 1396 تا اول اسفند 1397 بر روی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت رادیوتراپی در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. ابزار مورد استفاده شامل مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه درد VAS و پرسشنامه اختلال خواب پیترزبورگ بود که درد نوروپاتیک و وضعیت خواب را می سنجیدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون رگرسیون چندمتغیری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
میانگین شدت درد در بیماران شرکت کننده در مطالعه 1/03±6/55 و میانگین نمره خواب بیماران 3/20±12/29بود. بر اساس نتایج رگرسیون، متغیرهای سن (0/012=p)، شدت درد (0/001=p)، ماستکتومی (0/001=p)، برداشتن غدد لنفاوی (0/035=p)، تعداد جلسات رادیوتراپی (0/003=p)، سابقه شیمی درمانی (0/002=p) و مرحله بیماری (0/01=p) به صورت معناداری اختلال خواب را پیش بینی کرد.
نتیجه گیری
 شیوع درد نوروپاتیک پس از رادیوتراپی در زنان مبتلا به سرطان پستان در مطالعه حاضر بالا بود و این درد به عنوان عامل پیش بینی کننده اختلال خواب در این زنان بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2022441 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.