تاثیر خستگی ذهنی بر برنامه ریزی و آماده سازی شبکه های توجه هشدار و جهت یابی دانشجویان ورزشکار: یک کارآزمایی بالینی کنترل نشده

پیام:
چکیده:
مقدمه
خستگی ذهنی، از جمله دلایل افت عملکرد در میدان های ورزشی است که با فعالیت ذهنی طولانی مدت شکل می گیرد. با توجه به اهمیت تاثیر خستگی ذهنی بر توجه انتخابی و عملکرد ورزشکاران، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر خستگی ذهنی بر کارایی شبکه های توجهی هشدار و جهت یابی در دانشجویان ورزشکار انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی کنترل نشده بود که در آن 22 دانشجوی ورزشکار به طور در دسترس انتخاب شدند و داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند. به منظور بررسی کارایی شبکه های هشدار و جهت یابی، شرکت کنندگان آزمون شبکه های توجه را قبل و بعد از خستگی ذهنی اجرا کردند و برای ایجاد خستگی ذهنی، آزمون Stroop را به مدت 60 دقیقه انجام دادند. داده ها با استفاده از آزمون Repeated measures ANOVA (3 × 2) در سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
افزایش معنی داری در زمان عکس العمل سرعت پردازش شبکه جهت یابی در شرایط خستگی ذهنی مشاهده گردید (016/0 = P)، اما در شبکه هشدار، خستگی ذهنی باعث کاهش سرعت واکنش شد (280/0 = P). میزان درصد خطا در هر دو شبکه هشدار (870/0 = P) و جهت یابی (600/0 = P) کاهش یافت، اما این کاهش معنی دار نبود.
نتیجه‎ گیری
بر اساس نتایج به دست آمده، خستگی ذهنی می تواند عملکرد شناختی را تغییر دهد و شاید به دلیل هدف محور بودن و فرایند کنترلی Top-down، تاثیری منفی بر دقت و سرعت واکنش شبکه هشدار و جهت یابی داشته باشد. بنابراین، به نظر می رسد که دانشجویان ورزشکار برای حفظ دقت، سرعت را در شبکه جهت یابی فدا می کنند و در شبکه هشدار نیز دقت را برای حفظ سرعت کاهش می دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
214 -222
لینک کوتاه:
magiran.com/p2022493 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.