تاثیر پیوند بین گونه ای سلول های بنیادی پالپ دندان انسان بر سطح اضطراب و حافظه در مدل بیماری آلزایمر القاشده با تری متیل تین

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بیماری آلزایمر، بیماری تحلیل برنده عصبی و شایع ترین علت دمانس است. از خصیصه های این بیماری می توان به فراموشی، اختلالات شناختی و کلامی، نقص حافظه، پارانویا، افسردگی و اضطراب اشاره کرد. در این مطالعه به بررسی تغییرات رفتاری - شناختی و سنجش سطح فاکتور هسته ای کاپا B متعاقب پیوند زنوژنیک سلول های بنیادی پالپ دندان انسان در مدل حیوانی بیماری آلزایمر پرداخته شد.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی، از 18 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (با وزن 20±220 گرم) استفاده شد. حیوانات به طور تصادفی به سه گروه (6=n) شامل: کنترل (بدون هیچ نوع تیماری)، شم (TMT+PBS) و تجربی (TMT+DPSCs) تقسیم شدند. گروه های شم و تجربی، تری متیل تین (TMT) را به صورت درون صفاقی (به میزان 8 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن) دریافت کردند. سپس با استفاده از آزمون ماز صلیبی مرتفع و ماز Y؛ میزان اضطراب، حافظه فضایی و کاری موردسنجش قرار گرفت. سطح فاکتور هسته ای کاپا B نیز با روش ELISA بررسی شد.
یافته ها
تجویز درون صفاقی TMT باعث افزایش معنی داری (05/0p<) مدت زمان باقی ماندن در بازوی بسته ماز صلیبی، کاهش رفتار تناوبی و حافظه فضایی در گروه شم نسبت به گروه کنترل شد. از طرفی، متعاقب پیوند سلول های بنیادی، در سطح اضطراب، بهبود حافظه فضایی و کاری در گروه تجربی نسبت به گروه شم، کاهش معنی داری دیده شد. همچنین میزان فاکتور هسته ای کاپا B در گروه شم در مقایسه با گروه کنترل و تجربی افزایش معنی داری یافت (05/0p<).
نتیجه گیری
پیوند زنوژنیک سلول های بنیادی پالپ دندان انسان، اثرات بهبودبخشی در علائم بیماری آلزایمر دارد؛ بنابراین پیوند این رده سلولی، نویدبخش درمان بیماری های شناختی و روانی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2022601 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!