سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش چینه شناسی جهانگیرآباد (طاقدیس کبیر کوه)

پیام:
چکیده:
به منظور مطالعه سازند آسماری در تاقدیس کبیر کوه یک برش چینه شناسی در جهانگیرآباد انتخاب و مورد نمونه برداری قرار گرفت. ضخامت سازند آسماری در این برش 179 متر و منطبق است با بخش تبخیری کلهر متشکل از سه واحد ژیپس پایینی، طبقات داخلی کلهر و سنگ آهک های آسماری میانی و بالایی. در مطالعات زیست چینه نگاری ضمن تشخیص 30 جنس و 29 گونه از فرامینیفرها یک زون زیستی در راس سازند پابده و سه زون زیستی به همراه یک زون تهی (Not zoned) در سازند آسماری به شرح زیر شناسایی و معرفی گردید. Borelis melo curdica – Borelis melo melo Assemblage zone Miogypsina – Elphidium sp.14 – Peneroplis farsensis Assemblage zone Globigerinoides subquadratus Assemblage zone Not Zoned Subbotina gortanii Assemblage zone (راس سازند پابده) براساس زون های زیستی و میکروفسیل های شناسایی شده سن سازند آسماری در برش مورد مطالعه شاتین پسین– بوردیگالین تعیین شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
124 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2022660 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.