مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه کلزا با استفاده از جدایه های تریکودرما در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

پیام:
چکیده:
بیماری پوسیدگی طوقه کلزا با عامل Sclerotinia sclerotiorum، یکی از بیماری های مهم کلزا در سراسر دنیا محسوب می شود.مهار زیستی یکی از روش های کنترل در کشاورزی است که با استفاده از عوامل زنده به ویژه قارچ ها و باکتری ها، خسارت وارد شده به گیاهان، کنترل می شود. در این پژوهش، اثر 71 جدایه از گونه های مختلف تریکودرما با استفاده از روش های کشت متقابلو کشت روی اسلاید در آزمایشگاه و اثر شش جدایه برتر به همراه دو تیمار شاهد (مثبت و منفی) و قارچ کش تبوکونازول در گلخانه روی S. sclerotiorum بررسی گردید. در کشت متقابل، جدایه ی ARCTr281T. harzianum موثرترین جدایه در مهار رشد میسلیومی S. sclerotiorum بود و در روش کشت روی اسلاید، تمامی جدایه های T. harzianum در مهار ریسه های بیمارگر موفق بودند. تمامی قارچ های مایه زنی شده به صورت دو مرحله ای به طور موثری قادر به کاهش میزان وقوع و شدت بیماری در برگ ها و ساقه ها شدند که در بین آنها جدایه ی ARCTr281T. harzianum  موثرترین قارچ در بررسی های گلخانه ای بود. همچنین به کارگیری جدایه های تریکودرما به صورت دو مرحله ای در گلخانه موجب افزایش ارتفاع، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی و ریشه در حضور قارچ عامل بیماری گردید. با توجه به نتایج فوق، جدایه های قارچی ARCTr281 و ARCTr272 متعلق به گونه T. harzianum، موثرترین آنتاگونیست ها در کنترل بیماری پوسیدگی طوقه کلزا بودند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2022756 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!