مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه کلزا با استفاده از جدایه های تریکودرما در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بیماری پوسیدگی طوقه کلزا با عامل Sclerotinia sclerotiorum، یکی از بیماری های مهم کلزا در سراسر دنیا محسوب می شود.مهار زیستی یکی از روش های کنترل در کشاورزی است که با استفاده از عوامل زنده به ویژه قارچ ها و باکتری ها، خسارت وارد شده به گیاهان، کنترل می شود. در این پژوهش، اثر 71 جدایه از گونه های مختلف تریکودرما با استفاده از روش های کشت متقابلو کشت روی اسلاید در آزمایشگاه و اثر شش جدایه برتر به همراه دو تیمار شاهد (مثبت و منفی) و قارچ کش تبوکونازول در گلخانه روی S. sclerotiorum بررسی گردید. در کشت متقابل، جدایه ی ARCTr281T. harzianum موثرترین جدایه در مهار رشد میسلیومی S. sclerotiorum بود و در روش کشت روی اسلاید، تمامی جدایه های T. harzianum در مهار ریسه های بیمارگر موفق بودند. تمامی قارچ های مایه زنی شده به صورت دو مرحله ای به طور موثری قادر به کاهش میزان وقوع و شدت بیماری در برگ ها و ساقه ها شدند که در بین آنها جدایه ی ARCTr281T. harzianum  موثرترین قارچ در بررسی های گلخانه ای بود. همچنین به کارگیری جدایه های تریکودرما به صورت دو مرحله ای در گلخانه موجب افزایش ارتفاع، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی و ریشه در حضور قارچ عامل بیماری گردید. با توجه به نتایج فوق، جدایه های قارچی ARCTr281 و ARCTr272 متعلق به گونه T. harzianum، موثرترین آنتاگونیست ها در کنترل بیماری پوسیدگی طوقه کلزا بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2022756 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!