تاثیر تعداد دفعات تغذیه از ماده‏ی قندی و وضعیت جفتگیری بر کارایی ذخیره‏سازی حشرات کامل زنبور پارازیتوییدBracon hebetor Say در سرما

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
با توجه به ضرورت ذخیره‏ سازی کارآمد زنبور پارازیتویید Bracon hebetor Say در انسکتاریوم‏ ها، این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر تعداد دفعات تغذیه از ماده‏ی قندی (در سه سطح بدون تغذیه، یک نوبت تغذیه پیش از ذخیره ‏سازی در یخچال و دو نوبت تغذیه پیش و در حین ذخیره ‏سازی) و وضعیت جفتگیری (در دو سطح جفتگیری کرده و  بدون جفتگیری) بر مقاومت حشرات کامل مادری و نتاج نسل بعد این زنبور به سرما (دمای 1±5 درجه‏ی سلسیوس) انجام گردید. تغذیه‏ ی حشرات کامل زنبور از ماده‏ی قندی و جفتگیری آن‏ها پیش از ذخیره‏ سازی در یخچال موجب کاهش تلفات ناشی از سرما و افرایش تخمگذاری در مقایسه با زنبورهای گرسنه و جفتگیری نکرده شد. بیش‏ترین تلفات ناشی از سرما در زنبورهای ماده (33/2درصد) در جمعیت‏ هایی مشاهده شد که بدون انجام تغذیه و جفتگیری به مدت دو هفته درون یخچال ذخیره‏ شدند و در مقابل، کم‏ترین تلفات (7/71 درصد) در زنبورهای ماده‏ی جفتگیری کرده‏ ای مشاهده شد که با دو نوبت تغذیه به مدت یک‏ هفته ذخیره ‏سازی شدند.تغذیه زنبورهای مادری از ماده‏ی قندی همچنین موجب کاهش تلفات مراحل نارس زنبور و کوتاه ‏تر شدن طول دوره‏ی نشوونمای آن‏ها در نسل بعد شد.میانگین تلفات و طول دوره‏ی نشوونمای مراحل نارس در زنبورهای تغذیه شده از ماده قندی (به ترتیب، 22/82درصد و 11/17روز) به طور معنی‏ داری از زنبورهای تغذیه نشده (به ترتیب، 30/64درصد و 11/77روز) کم‏تر بود (آنالیز ارتوگنال). به طور کلی، با توجه به اثرات مثبت تغذیه و جفتگیری، توصیه می‏شود برای ذخیره ‏سازی موثر این زنبور در دمای یخچال از زنبورهای جفتگیری کرده‏ ای استفاده شود که پیش از ذخیره ‏سازی حداقل یک نوبت با آب‏ عسل تغذیه شده باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2022757 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!