تاثیر اقلیم و فعالیت های کشاورزی اکوسیستم روی تنوع زیستی سن های خانواده Anthocoridae (Hemiptera) در استان هرمزگان (ایران)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سن های خانواده Anthocoridae از شکارگران مهم بسیاری از آفات کشاورزی در جهان می باشند. شرایط اقلیمی و فعالیت های کشاورزی ممکن است با تاثیر روی تنوع زیستی دشمنان طبیعی، جمعیت آفات را تغییر دهند. در این مطالعه، فون و تنوع زیستی سن های خانواده Anthocoridae در دو اقلیم گرم و نیمه خشک (میناب) و گرم و مرطوب (تازیان) استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر فعالیت های کشاورزی روی تنوع زیستی آن‏ها تعیین شد. نمونه برداری از گیاهان مختلف یک ساله و چندساله از اکوسیستم های مختلف تحت کشت و بکر انجام گرفت. در این بررسی، پنج گونه از جنس Orius شامل Orius (Dimorphella)albidipennis (Reuter1884)، O.(Dimorphella) maxidentex (Ghauri, 1972)،O. minutus (Linnaeus‚ 1758)، O. laevigatus (Fiber‚ 1860) و O.niger (Wolff, 1811) و سه گونه O. maxidentex و O. minutus به ترتیب از روی گیاهان مختلف در اقلیم تازیان و میناب، جمع آوری شد. گونه غالب در اقلیم های گرم و مرطوب و  گرم و نیمه‏ خشک به ترتیب O. maxidentex و O. albidipennis بود. مقدار شاخص های مختلف تنوع زیستی و یکنواختی در اقلیم گرم و مرطوب به صورت معنی داری از اقلیم گرم و نیمه خشک بیش‏تر بود. بیشترین تنوع زیستی سن ‏ها در فصل بهار و کمترین آن در فصل پاییز مشاهده شد. مقدار شاخص یکنواختی جامعه سن ‏ها در فصل‏ های زمستان و بهار به صورت معنی داری بیشتر از تابستان و پاییز بود. با این حال، تنوع زیستی سن‏ های این خانواده در اکوسیستم ‏های تحت کشت و بکر اختلاف معنی‏ داری با همدیگر در درون هر اقلیم، نداشتند. از نتایج این تحقیق می توان برای توسعه برنامه کنترل بیولوژیک توسط این سن ها در استان هرمزگان استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2022758 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!