ارزیابی گلخانه ای مقاومت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی (Cercospora beticola) در برخی ارقام چغندرقند

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
لکه برگی سرکوسپورایی از بیماری های برگی مهم چغندرقند می باشد که در برخی مناطق خسارت هایی را در این محصول وارد می سازد. به منظور بررسی مقاومت ارقام متداول چغندرقند در مقابل این بیماری، مطالعه ای به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت. فاکتورهای آزمایشی شامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در دو سطح (شاهد و بیمار) و 11 رقم چغندرقند (Cesira, Lisetta, Antek, BTS 853, Merak, Yasmene, Qualita, SB16, 25447-79, 25448-79, HI 0063) بود. صفات مورد اندازه گیری شامل دوره نهفتگی، روز ظهور علایم، تعداد لکه، قطر لکه و درصد آلودگی بوته بود. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بین مقاومت به بیماری و دوره نهفتگی و همچنین سایر صفات مورد بررسی ارتباط مستقیمی وجود داشت، به طوری که ارقام متحمل به بیماری، طولانی ترین دوره نهفتگی، کمترین تعداد لکه، کمترین درصد آلودگی بوته و رقم حساس کوتاه ترین دوره نهفتگی، بیشترین تعداد لکه و بیشترین درصد آلودگی بوته را داشتند. بر این اساس، رقم HI 0063 به عنوان اولین گروه در تجزیه خوشه ایبه عنوان حساس ترین رقم و ارقام SB16، 25447 و Merak در گروه چهارم به عنوان ارقام متحمل دسته بندی شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2022759 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!