اینرسی سازمانی مانعی در راستای تحول کارآمد در نظام سلامت

پیام:
چکیده:
پیشرفت چشمگیر علوم بهداشتی و درمانی نظام سلامت را مجاب نموده است تا در راستای تغییرات انعطاف پذیر باشد و تحولات کارآمد را جهت پیشبرد اهداف برگزیند. زیرا مقاومت در برابر تحولات کارآمد نوعی بیماری سازمانی تلقی خواهد شد که نیازمند درمان اینرسی سازمانی است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی اینرسی سازمانی به عنوان مانعی در راستای تحول کارآمد در نظام سلامت ارائه شده است. مطالعه حاضر از نوع مروری، با جستجو مقالات فارسی و انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar, Elsevier, Pubmed, ISI (Web of Science), Iran Medex, Scopus  در بازه زمانی؛ سال های 2018-2000 صورت گرفته است. جستجوی مقالات با استفاده از کلیدواژه های اینرسی سازمانی، تحول سازمانی، نوآوری سازمانی، نظام سلامت و معادل انگلیسی آن ها؛ Organizational Inertia, Organizational evolution, Organizational Innovation, Health System. انجام گردید. حاصل جستجو، تعداد 128 مقاله بوده که پس از غربالگری عنوان و چکیده 24 مقاله واجد معیارهای ورود به مطالعه شناخته شدند. یافته ها نشان داد اینرسی سازمانی به علت مقاومت سازمانی رخ خواهد داد و گاهی عدم رفع این مقاومت و ایجاد سکون در سازمان خصوصا نظام سلامت که نیازمند انطاف پذیری است، منجر به مشکلات جدی سازمانی خواهد شد و نظام سلامت برای حفظ رضایت مشتریان، بقای سازمانی، پیشبرد اهداف عالی بهداشتی و درمانی نیازمند تحولات کارآمد می باشد و این بایستی به کمک همگی افراد ذینفع در سازمان و در راستای تقویت روابط داخل و خارج سازمانی صورت گیرد. بنابراین با رفع اینرسی و ایجاد انعطاف در نظام سلامت می تواند گام های موثری در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برداشت و مزیت رقابتی را ارتقاء داد، پس ضرورت تغییر و تحول کارآمد در نظام سلامت بیش از پیش محسوس می باشد.
نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
16 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2022842 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.