اثربخشی برنامه بازآموزی اسنادی بر فرایندهای ارزیابی شناختی، راهبردهای حل تعارض و سازگاری زناشویی

پیام:
چکیده:
هدف
هدف پژوهش تعیین اثربخشی بازآموزی اسنادی بر ارزیابی های شناختی، راهبردهای حل تعارض و سازگاری زناشویی بود.
روش
روش پژوهش شبه آزمایشی با گروه آزمایش و گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه و جامعه آماری 200 زن متاهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره زندگی بهتر در شهر تهران در سال 1397 بود. از میان آن‌ها به روش نمونه گیری در دسترس 30 زن انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری جایگزین شد. ابزار پژوهش مقیاس ارزیابی استرس پیکاک و لانگ 1990، پرسشنامه سبک حل تعارض کاردک (1994) و مقیاس سازگاری زناشویی واکر و تامپسون (1983) و نیز برنامه بازآموزی اسنادی استینهارت و دالبیر 2008 بود که به شیوه گروهی در 10 جلسه دو ساعته هفته ای یکبار در مورد گروه آزمایش اجرا و داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر تحلیل شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که بازآموزی اسنادی در افزایش ارزیابی چالشی(F=4.994, P=0.014))، ارزیابی از منابع (F=6.065, P=0.001)، راهبرد حل مثبت تعارض (F=4.764, P=0.002)، سازگاری زناشویی(F=5.861, P=0.001)، کاهش ارزیابی تهدید(F=7.536, P=0.001) ، مشغولیت تعارض (F=4.865, P=0.002)، کناره گیری از تعارض (F=6.492, P=0.001) و متابعت (F=4.764, P=0.02) زنان موثر بوده و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار مانده است.
نتیجه گیری
از آنجا که برنامه بازآموزی اسنادی از طریق تقویت راهبردهای تفکر مثبت، راهبردهای انطباقی مدیریت تجارب متعارض بین فردی و غنی سازی مهارت‌های رابطه بین فردی می تواند در بهبود نشانگرهای چندگانه کیفیت روابط زناشویی موثر واقع شود؛ پیشنهاد می شود که متخصصان بالینی از این شیوه برای حل تعارض افراد متاهل و افزایش سازگاری زناشویی آن‌ها استفاده کنند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
409 -431
لینک کوتاه:
magiran.com/p2023049 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!