وضعیت رعایت شان و کرامت بیماران بستری از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1397

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

شان و منزلت، یکی از نیازهای اساسی انسان  است. اما اختلال در سلامتی و بیماری یکی از عوامل عمده ای می باشد که شان افراد را به شدت تهدید می کند و فرد را مستعد  از دست دادن کرامت می نماید. به طوری که بیماران از  لحظه پذیرش و بستری شدن در بیمارستان تا زمان ترخیص احساس می کنند در معرض خطر از دست دادن شان و منزلت  خود می باشند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت شان و کرامت بیماران بستری از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی شهرستان جهرم در سال 1397 انجام گرفت.

روش کار

این تحقیق به شیوه توصیفی مقطعی بر روی 170 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی شهرستان جهرم  در سال 1397 انجام گرفت. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. ابزار گرداوری اطلاعات شامل: پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه رعایت شان بیماران از دیدگاه پرستاران بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از  از نرم افزار SPSS نسخه21 و آزمون های آماری توصیفی(میانگین، درصد و انحراف معیار) و استنباطی (تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه) صورت گرفت.

یافته ها

میانگین سنی پرستاران همکاری کننده در بررسی حاضر  5.42±28  بوده است. نمره رعایت حریم بیماران در کل افراد شرکت کننده0.46±2.27 و  نمره استقلال بیماران برابر0.51±2.20 بود. میانگین نمره افراد شرکت کننده در مورد متغیر ارتباط همراه با احترام به بیماران برابر0.60+2.27 بود. بین میزان رعایت شان و کرامت بیماران بستری بر حسب جنسیت پرستاران (0/092=p)، وضعیت تاهل پرستاران (0/830F=p)، تحصیلات (0/230=p)، بیمارستان محل خدمت (0/966=p) و ردیف سنی پرستاران (0/971=p) تفاوت معنا داری مشاهده نگردید.

نتیجه گیری

میزان رعایت شان و کرامت بیماران و زمینه های آن (یعنی سه حیطه حریم بیماران، ارتباط همراه با  احترام و استقلال بیماران و زیر مولفه های آن) در وضعیت مطلوب یا نسبتا مطلوب گزارش گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
38 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2023072 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!