بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریحان (Ocimum basilicum) بر اضطراب در موش های صحرائی نر

پیام:
چکیده:
مقدمه

اضطراب یک ا ختلال شایع است واغلب باعلائم فیزیولوژیک مانندضربان قلب، درد قفسه سینه، تنگی تنفس همراه است.امروزه استفاده از گیاهان داروئی رواج یافته است و هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریحان بر اضطراب در موش صحرائی نر می باشد .

مواد و روش ها

از سر شاخه های برگ دار ریحان پس از شناسایی توسط هرباریوم دانشگاه ، عصاره هیدرو الکلی توسط سوکسله استخراج ، پودر عصاره تهیه گردید. در این مطا لعه تجربی موش های صحرائی نر نژاد ویستار (g 20 ±230) در گرو ه های سالم (intact)دریافت کنندهDMSO(حلال عصاره) و دریافت کننده دوزهای mg/kg250 ، 50، 25، 15 عصاره هیدرو الکلی قرار گرفتند. (n =8) تمامی تزریقات به صورت درون صفاقی انجام گرفت . نیم ساعت بعد از تزریق ، با استفاده از ماز صلیبی شکل مرتفع ، آزمون اضطراب گرفته شد و به مدت 5 دقیقه شاخص های استاندارد ارزیابی اضطراب (مدت زمان ماندن و تعداد دفعات ورود به بازوی باز) بررسی وثبت شد.داده توسط آنالیز واریانس و تست توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (P<0.05)

یافته ها

نتایج نشان دادکه حلال عصاره یعنی DMSOنسبت به گروهintact بر شاخص های اضطراب اثری ندارد .عصاره هیدرو الکلی ریحان در دوز mg/kg25،15 نسبت به گروه دریافت کننده DMSO زمان ماندن در بازوی باز و تعداد دفعات ورود به بازوی باز راافزایش معنی داری داده است (p<0.001)

نتیجه گیری

عصاره هیدرو الکلی ریحان اثر ضد اضطراب دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2023589 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!