بررسی مفهوم خرد در بزرگسالان با استفاده از صفات شخصیتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
خرد مفهوم جدیدی نیست که امروزه از نظر فنی در عصر اطلاعات پیشرفته ایجاد شده باشد. بلکه، خرد مضمونی ضمنی از باستان را به همراه دارد و ظاهرا فراسوی زمان، دانش و حتی فرهنگ است. هدف این مطالعه بررسی مفهوم خرد در بزرگسالان با استفاده از صفات شخصیتی است.
روش کار
این پژوهش شامل 1016 نفر از افراد به روش نمونه گیری در دسترس بود. دامنه سنی آن ها 71 - 18 سال و شامل 519 نفر زن و 497 نفر مرد بودند. به منظور جمع آوری اطلاعات از یک پرسش نامه ی محقق ساخته شامل 206 صفت استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
یافته ها
تحلیل عاملی انجام شده سه عامل موثر را نشان داد: خودمحوری، اندیشمندی و مردم‏دوستی، نتایج به‏دست آمده نشان می‏دهد که میانگین عامل اول با مقدار 49/2 نسبت به دو میانگین عوامل اندیشمند بودن و مردم‏دوست بودن که 62/5 و 46/5 هستند بسیار کمتر است.   
نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مفهوم خرد یک مفهوم چندبعدی است. مردم خردمند افرادی اندیشمند و مردم‏دوست هستند. در مقابل، مردم غیرخردمند افرادی هستند که خودمحور بوده و صفات توام با کینه‏توزی نشان می‏دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2023792 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!