مقایسه اثربخشی مداخله روانشناختی مبتنی بر مدل شناختی - رفتاری و مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی تیراندازان: پیگیری دو ماهه

چکیده:
مقدمه
مطالعات اندکی روی اثر مداخلات شناختی رفتاری و ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران صورت گرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی 6 هفته آموزش راهبردهای شناختی رفتاری و تمرینات ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی تیراندازان با پیگیری دو ماهه بود.
روش کار
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تیراندازان پسر استان یزد با دامنه سنی 22-17 سال بود. برای انجام تحقیق 24 تیرانداز حرفه ای به طور تصادفی در سه گروه آموزش راهبردهای شناختی رفتاری، مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی و کنترل (هر گروه 8 نفر) قرار گرفتند. برای اندازه گیری عملکرد ورزشی از فرم های مخصوص استفاده شد. برای بررسی تغییرات عملکرد در گروه های سه گانه از آنالیز واریانس با اندازه گیری های تکراری و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار spss 20تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها
  نتایج نشان داد اگر چه گروه های آزمایش اثر مثبتی بر نمرات عملکرد ورزشی در مرحله ی پس آزمون داشته اند، این اثر در مرحله ی پیگیری از بین رفته است. مقایسه گروه ها در مراحل پس آزمون و پیگیری عملکرد ورزشی نشان می دهد که بین گروه ذهن آگاهی با گروه کنترل و گروه شناختی - رفتاری تفاوت معنادار وجود دارد، اما بین گروه کنترل و شناختی- رفتاری تنها در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری
یافته ها پیشنهاد می کند که تمرینات ذهن آگاهی می تواند به عنوان یک روش جدید و نویدبخش در افزایش عملکرد ورزشی تیراندازان مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
335 -345
لینک کوتاه:
magiran.com/p2023822 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.