بررسی نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد شهر مشهد

پیام:
چکیده:
مقدمه

مفهوم نیاز، یکی از وسیع ترین و پرکاربردترین واژه هایی است که در حوزه های مختلف علوم اجتماعی، متداول است. یکی از این نیازها در حیطه مباحث علمی وآموزش، نیازهای آموزشی است. این پژوهش با هدف بررسی نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد (پزشکان و روان شناسان) شهر مشهد، انجام شده است.

روش کار

در این پژوهش توصیفی 100 نفر از درمانگران اعتیاد (پزشک و روان شناس) شاغل در بیمارستان ها و مراکز ترک اعتیاد شهر مشهد در سال 1396 به طور تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته  27 سئوالی بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های توصیفی و استنباطی مثل آزمون فریدمن و آزمون تی استفاده گردید.

نتایج

 بنا بر نتایج، 6/54 درصد شرکت کنندگان پزشک و 4/45 درصد روان شناس بودند. بیشترین نیاز آموزشی شرکت کنندگان "دانش ارزیابی خطر و شناسایی اورژانس های اعتیاد و روان پزشکی" با 2/4 درصد و کمترین نیاز آموزشی " دانش طب سنتی، شناخت و کاربرد داروهای گیاهی در درمان  سوءمصرف مواد"  با 22/3 درصد تعیین گردید. اولین نیاز آموزشی پزشکان "دانش کافی در خصوص فارماکولوژی داروهای درمان نگهدارنده و بازگیری طبی (ترک)" با 65/18 درصد و اولین نیاز آموزشی روان شناسان "مهارت انجام مصاحبه و مشاوره های روان شناسی برای خانواده بیماران با سوءمصرف مواد" با 33/18 درصد تعیین گردید.
نتیجه گیری: مقایسه میانگین نمره های نیازهای آموزشی نشان داد که در سطح توصیفی، نمره نیازهای آموزشی پزشکان با نمره نیازهای آموزشی روان شناسان تفاوت چندانی نداشته اند اما اولویت بندی نیازهای آموزشی پزشکان و روان شناسان، متفاوت است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2023847 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.