ارزیابی پاسخ رفتاری و انتقال کنیدی توسط شپشه آرد Tribolium castaneum در حضور قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی ارقام مختلف گندم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

عوارض استفاده از سموم برای کنترل Tribolium castaneum شامل مقاومت این آفت و خطر بقایای آفت کش ها در محصولات انباری می باشد. بنابراین، یکی از اهداف این تحقیق مربوط به ارزیابی اثر شرایط بذر گندم یا حضور قارچ B. bassianaروی انتخاب میزبان گیاهی توسط شپشه آرد روی سه رقم چمران، چمران2 و پیشتاز بود (دمای 1±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±85 درصد و تاریکی) که نشان داد که شپشه آرد قادر به تشخیص و اجتناب از قارچ بود. همچنین، میانگین نسبت افراد بدست آمده از بذرهای خسارت ندیده (0/05± 0/67) به طور معنی دار بیشتر از بذرهای خسارت دیده و بدون آلودگی قارچی (0/05± 0/33) بود. میان میانگین نسبت افراد بدست آمده در بذرهای خسارت ندیده و خسارت دیده با آلودگی قارچی تفاوت معنی داری وجود نداشت. ارزیابی اثر شرایط بذر گندم بر انتقال قارچ B. bassiana طی استقرار شپشه آرد درون بذور گندم نشان داد که انتقال قارچ B. bassiana طی استقرار شپشه آرد اتفاق افتاده است. طی استقرار، اختلاف معنی دار در میانگین اجساد شپشه آرد حاوی قارچ بدست آمده از بذر های خسارت دیده و خسارت ندیده در هر سه رقم گندم وجود داشت. بطور مثال، میانگین اجساد حاوی قارچ در رقم چمران روی بذور خسارت دیده و ندیده به ترتیب 0/85±37/25و1/25±40/75بود. نتایج نشان داد که با وجود اینکه شپشه آرد قادر به تشخیص حضور قارچ است ولی خسارت دیده بودن بذور تاثیری بر تعامل شپشه آرد و قارچ نداشت. انتقال افقی قارچ به خوبی در میان کلنی انجام شد که نشان دهنده وجود موثر اجساد حاوی اسپور قارچ است که می توانند منبع آلودگی قارچی قابل ملاحظه ای در انبارهای غلات باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
62 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2024332 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!