شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مولفه های آموزش و پرورش استاندارد

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های آموزش و پرورش استاندارد، از نظر خبرگان آموزشی انجام گرفت. روش تحقیق آمیخته و نوع تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. داده‌ها به صورت مصاحبه و میدانی گردآوری گردید. جامعه آماری کارشناسان و خبرگان در حوزه آموزش و پرورش بودند در بخش کیفی با رویکرد نمونه گیری هدفمند گلوله برفی، تعداد 21 نفر جهت مصاحبه در بخش کمی برای گردآوری داده‌های مورد نیاز، تعداد 260 نفر از خبرگان و کارشناسان در حوزه آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی در سال تحصیلی 97-96 به روش نمونه گیری خوشه‌ای سهمیه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردید. برای تعیین پایایی و اعتبار ابزار اندازه گیری نیز از آلفای کرونباخ، روایی محتوایی و همزمان استفاده شد. برای تحلیل داده‌های کیفی از روش داده بنیاد و برای داده‌های کمی از شاخص‌های توصیفی، آزمون فریدمن نرم افزار SPSS21 استفاده شد. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که آموزش و پرورش دارای سه بعد بنیادی، ساختاری و فرایندی است. همچنین مولفه های آموزش و پرورش استاندارد مطالعه حاضر مشتمل بر 27 مولفه به روش کدگذاری به دست آمد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025497 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.