تبیین الگوی شایستگی مدیران بر پایه رفتار کارآفرینانه و اعتماد سازمانی مدیران آموزشی

پیام:
چکیده:

هدف تحقیق حاضر تبیین الگوی شایستگی مدیران بر پایه رفتار کارآفرینانه و اعتماد سازمانی مدیران آموزشی بود. روش مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا آمیخته (کمی و کیفی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی منابع، اسناد، کتب و مقالات و در بخش کمی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان فارس به تعداد 310 نفر بودند که تعداد 185 نفر آنان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته شایستگی مدیران و پرسشنامه‌های استانداردشده رفتار کارآفرینانه و اعتماد سازمانی بودند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها با نظر متخصصان تایید و پایایی پرسشنامه‌های شایستگی مدیران، رفتار کارآفرینانه و اعتماد سازمان با روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب 93/0، 87/0 و 79/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد شایستگی مدیران هشت مولفه مهارت‌های ارتباطی، تصمیم‌گیری، ارتباطات کاری، مهارت‌های رهبری، مهارت‌های حرفه‌ای، بکارگیری قابلیت‌های مثبت خود و دیگران، توسعه فعالیت‌های تیمی و تشویق، تغییر و نوآوری داشت، برازش مدل مناسب بود و شایستگی مدیران از طریق مولفه‌های مذکور بر رفتارهای کارآفرینانه و اعتماد سازمانی تاثیر مثبت و معنادار داشتند (05/0>P). بنابراین برای بهبود رفتارهای کارآفرینانه و اعتماد سازمانی باید مولفه‌های شایستگی مدیران را از طریق کارگاه‌های آموزشی ارتقاء بخشید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025499 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.