مدل مناسب نظام تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

پیام:
چکیده:

این پژوهش با هدف «ارائه مدلی برای نظام تربیت معلم ایران براساس مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش» در نظر گرفته شد. روش پژوهش؛ از نظر هدف ترکیبی از مدل‌های کاربردی و توسعه‌ای است. از نظر جمع‌آوری داده‌ها نیز، دارای رویکرد آمیخته (کیفی - کمی) است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از مجموعه آمار توصیفی و استنباطی شامل جدول و نمودار فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شده(AVE)، ماتریس جذر AVE، آزمون کولموگروف‌اسمیرنف، تحلیل عاملی اکتشافی (کومو، بارتلت)، تحلیل عاملی تاییدی، رتبه‌بندی فریدمن و t تک‌نمونه‌ای از طریق نرم‌افزارهای آماری 21SPSS-v، Smart-PLS، Lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که: عوامل تشکیل دهنده نظام تربیت معلم ایران دارای ابعاد فلسفه تربیت با 5 مولفه، اهداف با 5 مولفه، برنامه درسی با 6 مولفه، ساختار سازمانی با 6 مولفه و ارزشیابی کیفیت آموزش با 7 مولفه می‌باشد.
عوامل اثر گذاربر نظام تربیت معلم ایران دارای ابعاد سیاست‌های کلان اداری کشور با 3 مولفه و برنامه ریزی استراتژیک وزارت عتف و آ.پ با 4 مولفه و مدیریت حرفه‌ای با 5 مولفه می‌باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025501 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.