بررسی مولفه های موثر بر رشد حرفه ای معلمان

پیام:
چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی مولفه‌های موثر بر رشد حرفه‌ای معلمان بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ترکیبی (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی مدیران و مسئولان آموزش و پروش کشور ایران بودند. برای نمونه‌گیری در بخش کیفی 15 نفر با روش در دسترس و در بخش کمی 600 نفر با روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه 85 آیتمی محقق‌ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و خبرگان دانشگاهی تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 19 و به روش تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر رشد حرفه‌ای معلمان دارای 85 شاخص و پنج مولفه دانش، نگرش و ارزش، مهارت، توانایی و ویژگی‌های شخصیتی بود و مولفه‌های مذکور به طور معناداری توانستند 19/85 درصد از رشد حرفه‌ای معلمان را تبیین نمایند. بنابراین پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان نظام آموزش و پرورش برای بهبود رشد حرفه‌ای معلمان مولفه‌های فوق را بهبود بخشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
167 -181
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025512 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.