ارزشیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر راهبردهای حل مساله در دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران

پیام:
چکیده:

مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر راهبردهای حل مساله در دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی زمینه‌یابی بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان و مدیران مدارس دخترانه دوره دوم ابتدایی منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برای معلمان 100 نفر و برای مدیران 60 نفر برآورد شد. نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و علاوه بر پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی به پرسشنامه محقق‌ساخته (40 سوالی) پاسخ دادند. روایی صوری، محتوایی و سازه پرسشنامه تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش آزمون تی و با نرم‌افزار SPSS-22 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین نظر معلمان و مدیران از نظر نقش راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر راهبردهای حل مساله و مولفه‌های آن شامل اعتماد به حل مساله، سبک گرایش- اجتناب و کنترل شخصی تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<p). بنابراین، معلمان و مدیران درباره نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر راهبردهای حل مساله در دانش‌آموزان دختر اتفاق نظر دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
233 -247
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025516 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!