طراحی مدل ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر در سال 1397 باهدف طراحی مدل ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزش پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رویکرد آمیخته (کیفی وکمی) انجام شد. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با 35 مولفه استفاده گردید که مولفه های آن بر اساس مطالعه دلفی، مطالعات پیشین و اخذ نظر خبرگان شناسایی شدند. با توجه به ادبیات موضوع ، مولفه‌های ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ابعاد 6 گانه (عوامل فردی، عوامل مرتبط با نقش، عوامل درون گروهی، عوامل سازمانی، عوامل خارج از سازمان، عوامل کارآمدی و کارایی روش ها) دسته بندی گردید. مدل پیشنهادی ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته تبیین شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه و روایی سازه از طریق تحلیل عامل اکتشافی تاییدی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحلیل عامل اکتشافی-تاییدی نشان داد که مولفه های ذکر شده به خوبی مدل ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی را تبیین می کنند. همچنین یافته های بخش کمی، مهمترین مولفه-های ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد را ارتباطات درون گروهی، ساختار سازمانی، توانمندسازی پرسنل، تفکر راهبردی سازمانی و قدرت یادگیری نشان داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
249 -266
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025518 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.