تاثیر افزودنی های بوتیرات منوگلیسرید و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله های شیرخوار هلشتاین

پیام:
چکیده:

در این مطالعه، اثر پروبیوتیک و بوتیرات منوگلیسرید بر عملکرد، برخی از فراسنجه های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله های شیرخوار هلشتاین بررسی شد. 24 راس گوساله هلشتاین نر با میانگین سنی 6 روزه و میانیگن وزنی 2±36 کیلوگرم با 4 تیمار و 6 تکرار به روش فاکتوریل (2×2) و در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره پایه (استارتر و شیر کامل) 2) جیره پایه + روزانه 2 گرم پروبیوتیک مخلوط با شیر 3) جیره پایه + روزانه 5 گرم بوتیرات منوگلیسرید مخلوط با استارتر 4) جیره پایه + 2 گرم پروبیوتیک مخلوط در شیر + 5 گرم بوتیرات منوگلیسرید مخلوط با استارتر بودند. افزودن پروبیوتیک به تنهایی و یا با بوتیرات منوگلیسرید، تاثیری بر وزن نهایی بدن گوساله ها نداشته، ولی افزودن بوتیرات منوگلیسرید به تنهایی به جیره، منجر به افزایش وزن نهایی گوساله ها شد (0/05>P). مصرف خوراک روزانه تحت تاثیر پروبیوتیک و یا بوتیرات قرار نگرفت. با این حال افزودن پروبیوتیک به شیر سبب افزایش معنی دار آن شد (0/05>P). میزان قابلیت هضم جیره گوساله ها با افزودن پروبیوتیک و بوتیرات افزایش نیافت (0/05<P). افزودن همزمان پروبیوتیک و بوتیرات منوگلیسرید تاثیر معنی داری بر غلظت کلسترول، تری گلیسیرید، پروتئین کل و آلبومین خون نداشت (0/05<P). لیکن غلظت بتا هیدروکسی بوتیرات پلاسمای خون با بوتیرات منوگلیسرید بیشتر شد (0/05>P). نتایج این مطالعه نشان داد که افزودنی های پروبیوتیک و بوتیرات منوگلیسرید اثر مثبتی بر عملکرد رشد، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی نداشت. پس افزودن مونوگلیسرید بوتیرات به جیره غذایی گوساله های شیرخوار هلشتاین اثر مطلوبی بر عملکرد و توسعه شکمبه آن ها دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -178
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025584 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!