پیش بینی پذیری رفتاراخلاقی پرستاران از فعالیت های مدیریت منابع انسانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

امروزه پایبندی به رفتار اخلاقی یکی از مهم ترین دغدغه های حوزه مراقبت های پرستاری و پزشکی بوده و مدیران منابع انسانی با بکارگیری اقدامات و راهبردهای موثر درصدد بهبود فضای اخلاقی حاکم در این حوزه می باشند. از این رو این پژوهش در صدد بررسی پیش بینی پذیری رفتاراخلاقی پرستاران از فعالیتهای مدیریت منابع انسانی با بهره گیری از روش شبکه عصبی مصنوعی است.

روش

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه پرستاران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل می دهند که در مجموع 829 نفر بودند. با بهره گیری از فرمول نمونه گیری از جامعه محدود کوکران تعداد نمونه مورد نیاز 153 نفر محاسبه شد که جهت اطمینان از تکمیل پرسشنامه ها 180 پرسشنامه میان پرستاران توزیع و درنهایت 176پرسشنامه مورد تحلیل قرارگرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 25 سوالی رفتار اخلاقی پرستاران و پرسشنامه 28 سوالی ادراک از فعالیت های مدیریت منابع انسانی بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده ها از روش شبکه عصبی مصنوعی و نرم افزار  MATLAB2015 استفاده گردید.

یافته ها

یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر آن بود که فعالیتهای مدیریت منابع انسانی از قابلیت پیش بینی رفتاراخلاقی پرستاران برخوردارند.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در شبکه عصبی مصنوعی نشان داد که از میان فعالیت های مدیریت منابع انسانی، "روابط کارکنان" بیشترین و "ارزیابی عملکرد" کمترین تاثیر را بر رفتار اخلاقی پرستاران داشته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
48 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025809 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!