رابطه میان ابعاد اخلاقی معنویت در محیط کار ، با سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

 معنویت در محیط کار از متغیرهای بسیارمهم و تاثیرگذار بر عملکرد و رفتار کارکنان سازمان است، بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین ابعاد معنویت در محیط کار بر سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی انجام شده است .

روش

روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی پرستاران زن بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه تشکیل داده بودند (130نفر) که با استفاده از روش سرشماری تمام پرستاران زن این بیمارستان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه ء استاندارد معنویت در محیط کار، پرسش نامه ء استاندارد سلامت سازمانی و پرسش نامهء محقق ساخته اعتماد سازمانی  بوده است که روایی و پایایی آنها بررسی و مورد تایید قرار گرفت . جهت تجزیه تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها

یافته ها نشان دادند که ابعاد معنویت  با اعتماد سازمانی  (با ضریب استاندارد 0/68، 7/39=t) و سلامت سازمانی (با ضریب استاندارد 0/79، و5/68=t) رابطه مثبت و معنی داری دارد.

نتیجه گیری

درمجموع می توان گفت که تکیه بر معنویات در بیمارستان ها موجب ارتقاء اعتماد سازمانی و سلامت سازمانی در بیمارستان ها می شود . بر این اساس  ضرورت توجه به ابعاد معنویت در بیمارستان ها  احساس می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2025813 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!