بهبود شاخص های ایمنی همولنف میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) با تغذیه از پودر برگ حرا (Avicennia marina) در شرایط استرس دمایی پایین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر تغذیه ای پودر برگ حرا (Avicennia marina) بر بهبود شاخص های ایمنی همولنف میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شرایط استرس دمایی پایین صورت گرفت. پس از 90 روز غذادهی با سطوح مختلف پودر برگ حرا (صفر، 5/2 ،5 و 10 درصد)، دما تدریجا طی شش ساعت از 24 به 2-3 درجه سانتی گراد رسانده شد. بعد از 24 ساعت بازماندگی محاسبه و از سه میگوی زنده ی هر تیمار برای سنجش پارامترهای خونی، همولنف گرفته شد. نتایج نشان داد تعداد هموسیت کل (THC) در تیمار 5% به طور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بود (05/0>P). در شمارش افتراقی هموسیت ها تعداد سلول های نیمه دانه دار در میگوهای تغذیه شده با پودر برگ حرا نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری بیشتر بود (05/0>P). سلول های دانه دار بزرگ و هیالین در تیمار شاهد به طور معنی داری بیش تر از تیمار 5/2 و 10 درصد بود (05/0>P)، اما با تیمار 5 درصد اختلاف معنی داری نداشت. در مجموع، تغذیه با سطوح مختلف پودر برگ حرا بویژه به میزان 5 درصد موجب بهبود شاخص های ایمنی و بازماندگی میگوی پاسفید غربی (L. vannamei) در شرایط استرس دمایی پایین شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2026124 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!