پیامد زودرس بیماران جراحی شده مبتپیامد زودرس بیماران جراحی شده مبتلا به سرطان مری بستری در بخش مراقبت های ویژه لا به سرطان مری بستری در بخش مراقبت های ویژه :مطالعه 7 ساله

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سرطان مری هشتمین سرطان شایع در سرتاسر جهان است. در سال های اخیر با بهبود روش های جراحی و مراقبت های پیش و بعد از عمل جراحی در بخش مراقبت های ویژه میزان ناتوانی و مرگ و میر ناشی از آن کاهش یافته است. هدف از این مطالعه بررسی پیامد زودرس بیماران با سرطان مری عمل شده بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام ارومیه در طی سال 13961390 بود.

روش بررسی

این مطالعه مقطعی گذشته نگر در بازه زمانی 7 ساله(13961390)در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام ارومیه انجام شد و در طی آن پرونده بالینی بیماران از واحد مدارک پزشکی بیمارستان اخذ و مشخصات دموگرافیک(سن، جنس) مرحله بیماری، مدت بیماری، نوع عمل جراحی انجام شده، طول مدت تهویه مکانیکی، طول مدت بستری در بخش مراقبت های ویژه، مرگ و میر استخراج شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تی مستقل و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

میانگین طول مدت بستری در بخش مراقبت های ویژه در بیماران با سرطان مری SCC 86/5±46/ 8 روز و در بیماران با نوع آدنوکارسینوم 59/3±74/6 روز بود(001/0=p).  میانگین طول مدت بستری در بیمارستان در بیماران با سرطان مری SCC 4/6±19/13 روز و در بیماران با آدنوکارسینوم 02/6±02/12 روز بود(04/0=p). میانگین طول مدت تهویه مکانیکی در بیماران با سرطان مری SCC 31/5±58/6 روز و در بیماران با آدنوکارسینوم 91/2±69/4 روز بود(001/0= p). از 481 بیمار مبتلا به سرطان مری 375 نفر(78 درصد) ترخیص و 106 نفر(22 درصد) فوت کردند.
 

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر با اندکی تفاوت تایید کننده مطالعات محدود انجام شده در مورد پیامد و ویژگی های بیماران با سرطان مری عمل شده بستری در بخش مراقبت های ویژه می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
346 -357
لینک کوتاه:
magiran.com/p2026139 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.