مراقبت انسانی نیاز مبتلایان به سوختگی: یک مطالعه تحلیل محتوا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

مراقبت یک علم است که بشر را در برگرفته است، بیانگر تجارب و پدیده ها در مراقبت بوده و در برگیرنده هنر و انسانیت می باشد. انسانیت در تعاملات بین فردی قلب و روح مراقبت و مراقبت فرصتی برای ظهور انسانیت و رشد است، لذا مطالعه حاضر با هدف تبیین مراقبت های انسانی که نیاز میتلایان به سوختگی می باشد، انجام شد.

روش بررسی

این پژوهش از نوع  کیفی می باشد که در آن از نمونه گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع استفاده شد. داده ها از طریق 18 مصاحبه عمیق فردی بدون ساختار با بیماران سوختگی درجه دو بستری، پرستار و روانشناس در بیمارستان سوختگی طالقانی اهواز انجام شد. شرکت کنندگان در مصاحبه به روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به معیارهای ورود به پژوهش  انتخاب شدند، مشارکت کنندگان قبل از آغاز مصاحبه اولیه فرم رضایت آگاهانه شرکت در تحقیق پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای قراردادی با روش الو و کینگاس آنالیز شدند.
 

یافته ها

از مجموع مصاحبه ها 564 کد اولیه به دست آمد که این کدها در فرآیند تجزیه و تحلیل در 10 زیر طبقه، 4 طبقه اصلی و یک درونمایه قرار گرفتند. طبقات اصلی شامل نیاز به ارتباط مناسب، پاسخگو بودن در مراقبت، مراقبت با روش های نوین، رعایت انطباق جنسی در مراقبت و درونمایه مراقبت انسانی بودند.
 

نتیجه گیری

با استفاده از طبقات استخراج شده می توان گفت بیمار سوختگی به عنوان یک انسان حق دارد مراقبتی در خور دریافت کند و برای ارایه مراقبت انسانی ویژه بیماران به سوختگی باید اقداماتی جهت رفع موانع موجود و ارتقای تسهیلات لازم از سوی دست اندرکاران صورت گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
358 تا 372
لینک کوتاه:
magiran.com/p2026140 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!