رابطه بارکارذهنی و استرس شغلی در کارکنان نظام سلامت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بار کاری ذهنی و استرس شغلی می توانند سلامتی و سازگاری شاغلین را در هر سازمانی تهدید کنند و باعث مشکلات و حوادث شغلی شوند. هدف از انجام این مطالعه تعیین و بررسی تاثیر بار کاری ذهنی بر استرس شغلی کارکنان نظام سلامت شهر اسلام آباد غرب بود.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی مقطعی که در سال 1396 انجام شد، 158 نفر از کارکنان بخش های مختلف شبکه بهداشت شهرستان اسلام آباد غرب شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی مورد مطالعه قرارگرفتند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های ناسا تی ال ایکس(NASA- Task Load Index (TLX)) و استرس شغلی HSE بودند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری اسپیرمن،  کروسکال والیس و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

میانگین و انحراف معیار بار کاری ذهنی و استرس شغلی به ترتیب 04/70(22/15) و 35/3(46/0) بود. بار کاری ذهنی رابطه معنی داری با استرس شغلی نداشت(08/0=p، 131/0=r).  بین بارکاری و مولفه های تقاضا و ارتباط استرس شغلی رابطه معنی داری به دست آمد(05/0>p). هم چنین میزان بارکاری ذهنی و استرس شغلی در کارکنان بیمارستان تفاوت معنی داری با کارکنان مراکز بهداشتی درمانی نداشت(05/0<p).

 نتیجه گیری

با توجه به سطح بالای بار کارذهنی، انجام مداخلاتی به منظور کاهش بار کارذهنی افزایش تعداد شاغلین، تقسیم کار مناسب و استفاده از راهکارهایی مانند غنی سازی شغلی در بخش های مختلف نظام سلامت توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
401 -412
لینک کوتاه:
magiran.com/p2026143 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!