عوامل موثر بر کیفیت خواب شاغلین مراجعه کننده به مرکز طب کار دانشگاه علوم پزشکی گناباد جهت انجام معاینات دوره ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

شیوع اختلالات خواب در جمعیت عمومی آسیا بین 4/26 تا 4/39 درصد می باشد که در ایران نیز در دهه های اخیر افزایش یافته است. کیفیت خواب پایین و کاهش ساعات خواب منجر به اختلال در کار و بیماری های جسمی و روانی می شود، این مطالعه با هدف تعیین عواملی که روی کیفیت خواب موثر هستند، انجام شده است.

مواد و روش ها

مطالعه به روش مقطعی در سال 97 در بین 243 نفر از شاغلین مراجعه کننده به مرکز طب کار دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گناباد انجام شده است، اطلاعات دموگرافیک از جمله سن، نوبت کاری و میزان تحصیلات از کارکنان پرسیده شد. وزن و فشارخون و قد و دور کمر اندازه گیری شد و نمره کیفیت خواب با تکمیل پرسشنامه پترزبورگ استخراج گردید. میزان قند و تری گلیسیرید و کلسترول خون اندازه گیری شد، آزمون تحلیل رگرسیون لجستیک انجام شد و نتایج در سطح 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

243 نفر مرد وارد مطالعه شدندکه 99 نفر (7/40 درصد) کیفیت خواب پایین داشتند. 126 نفر معادل 9/51 درصد مدت خواب کمتر از 7 ساعت در شبانه روز را گزارش کرده بودند. سن با 021/0p= و دور کمر با 036/0p= و نوبت کاری تاثیر مستقیم بر کیفیت خواب و تحصیلات اثر معکوس بر کیفیت خواب داشت. قندخون ناشتا و سطح کلسترول و تری گلیسیرید و فشارخون و شاخص توده بدنی بر کیفیت خواب تاثیری نداشت.

نتیجه گیری

وجود کیفیت خواب پایین و ساعات ناکافی خواب در کارکنان و همچنین عوارضی جسمی که به دنبال کیفیت خواب پایین و کاهش ساعت خواب شبانه روز ایجاد می شود، اهمیت برنامه ریزی و آموزش و کاهش عوامل موثر بر کیفیت خواب پایین را نشان می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
214 تا 221
لینک کوتاه:
magiran.com/p2026633 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!