تاثیر آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری و یادداری دانشجویان

پیام:
چکیده:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری و یادداری دانشجویان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 170 دانشجویان رشته علوم تربیتی-گرایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک و نمونه تحقیق دانشجویانی بودند که درس آموزش مبتنی بر سیستم ها را انتخاب کرده بودند به منظور انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. تعداد حجم نمونه 30 نفر بود که به صورت تصادفی در دو کلاس 15 نفره جای گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون یادگیری و یادداری محقق ساخته بود، روایی محتوایی و صوری از طریق اساتید و متخصصین در حوزه علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفت. پایایی آن نیز با فرمول کودر-ریچاردسون 20، 0/54 به دست آمد. این آزمون ها با روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل برای هر دو گروه در شرایط یکسان اجرا شد. برای تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر (Repeated measure ANOVA) استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری و یادداری دانشجویان تاثیر معنادار داشته است (p<0/05).

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
161 -171
لینک کوتاه:
magiran.com/p2026706 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!